Over Ons

    Vzw Compass is de naam van onze vereniging en tegelijk de naam van ons Onderwijs en Begeleidingscentrum.
Compass” is tevens een hulpmiddel, toestel of een instrument dat dient tot het bepalen van de richting of de koers.
Door een sterk uitgewerkte en uitgebreide zorg, streven wij naar onderwijs op maat van elk kind. Wij willen hierbij als een hulpmiddel fungeren om hun richting te helpen vinden.
 Kinderen zijn zoals de sterren. Sterren lijken op elkaar maar zijn toch niet allemaal gelijk. Zo kunnen niet alle kinderen dezelfde sterren worden maar we moeten er wel naar streven om ze allemaal te laten fonkelen.
Om al onze sterren te laten fonkelen, willen wij de ongelijkheid tegengaan en elke leerling evenveel kansen geven. Een onderwijsinstelling moet immers een plaats zijn waar het leuk is en waar kinderen kansen krijgen om hun leven te verrijken.
Een moeilijke maar geen onmogelijke missie in onze hedendaagse samenleving waarin we dagdagelijks te maken hebben met veel uitersten, veel tegenstellingen en grote ongelijkheden.
Een bepaalde sociale, economische of culturele achtergrond kan betekenen dat een kind bij de start in het basisonderwijs reeds een achterstand heeft tegenover andere kinderen en daardoor gedemotiveerd raakt. Anderzijds kan ook de ontwikkeling van kinderen waarbij de situatie het wel toelaat om zich volledig te ontplooien, bedreigd zijn. Ook deze kinderen geven wij de nodige aandacht en zorg opdat zij maximale kansen op onderwijs zouden krijgen.
Als onderwijsinstelling zijn we moreel verplicht tegemoet te komen aan die uitersten, tegenstellingen en ongelijkheden binnen de maatschappij met het oog op het realiseren van optimale leer- en ontwikkelingskansen voor alle leerlingen. Elke leerling die het risico loopt achterop te geraken, heeft extra zorg en aandacht nodig.
Om onderwijsachterstanden te voorkomen en te bestrijden, leggen wij als team ons hoofdaccent op “een zorgbrede onderwijsinstelling”. Dit betekent voor ons in eerste instantie dat we streven naar voldoende ondersteuning in de klas. Tegelijkertijd houden we rekening met diversiteit betreffende socio-culturele, etnische en socio-economische achtergronden, talenten, karakters, leerstijlen,…
Onze onderwijsinstelling is gevestigd te Willebroek. Daardoor komen we regelmatig in contact met kinderen uit verscheidene taalmilieus en dienen we ons extra toe te leggen op taalvaardigheid. Anderzijds wordt onze instelling ook geconfronteerd met kinderen uit kansarme milieus. Kansarmoede is dikwijls een oorzaak van ongelijke onderwijskansen. Daarom willen we ons als “zorgbrede onderwijsinstelling” inzetten op verschillende werkvelden rond kansarmoede.
Ook wensen we ouders te betrekken bij de werking van de onderwijsinstelling aangezien zij, samen met het onderwijsteam, de bestgeplaatste partners zijn om in te grijpen op de directe omgeving van het kind. Overleg met ouders is hier van essentieel belang om zo te kunnen inspelen op de behoeften van onze leerlingen.
Daar communicatie een grote drempel is voor velen, kiezen we voor en streven naar openheid en aanvaarding t.a.v. talen en culturen.
Daarom willen we ons dagdagelijks graag en ten volle inzetten!
Directie en bestuursleden
Compass

Go to top